ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: R/II/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: R/II/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stażysta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Jednostka Ratownicza - Gaśnicza

Data udostępnienia: 2020-09-21

Ogłoszono dnia: 2020-09-21

Termin składania dokumentów: 2020-10-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: R/II/2020

Zlecający: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP - oceny dokonuje komisja lekarska podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji po zakończeniu ostatniego etapu kwalifikacyjnego).
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania preferowane na przyjmowane stanowisko:
 • kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka etyka zawodowa i kultura osobista

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • w czasie służby pozostaje w stałej gotowości do udziału w  działaniach  ratowniczo-gaśniczych,
 • utrzymuje w pełnej gotowości bojowej przydzielony sprzęt przeznaczony do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń,
 • bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych  zdarzeniach  wypełniając powierzone zadania na zajmowanym stanowisku w sposób  zdyscyplinowany, ofiarnie i fachowo zgodnie z poleceniami przełożonych,
 • bierze udział w szkoleniach  doskonalenia  zawodowego  oraz  zajęciach  z wychowania fizycznego dążąc do uzyskania dobrego  poziomu  wiedzy i umiejętności  zawodowych oraz sprawności fizycznej,
 • wymaga przestrzegania dyscypliny służbowej i regulaminowego przebiegu służby,
 • podejmuje inicjatywy zmierzające do rozwiązania problemów występujących  w  Jednostce a w szczególności mających wpływ na BHP, sprawy socjalne  i usprawnienia  techniczne sprzętu oraz prawidłowe prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,
 • przestrzega i pełni służbę zgodnie z przepisami, regulaminami i zasadami etyki zawodowej oraz przestrzega przepisy BHP,
 • wykonuje prace, utrzymujące w odpowiednim stanie technicznym  sprzęt, wyposażenie obiektów i urządzeń Jednostki i właściwie je konserwuje,
 • chroni i zabezpiecza w prawidłowy sposób sprzęt i mienie Jednostki oraz użytkuje je zgodnie z przeznaczeniem,
 • dba o czystość, estetykę i wygląd pomieszczeń koszarowych Jednostki,
 • przestrzega zasady ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
 • wykonuje polecenia  przełożonych  w  innych  sprawach  wynikających z  regulaminów organizacyjnych PSP i JRG,
 • realizuje zadania z zakresu dyżurnego stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu, przejmując jego zakres czynności podczas pełnienia służby  w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.
 • dba o prawidłowe wyposażenie, konserwację oraz  aktualizację sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu jednostki.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Liczba wolnych stanowisk: 1,
 • Nazwa stanowiska: stażysta, docelowo – starszy ratownik
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Nowym Tomyślu  
  ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl
 • Rozkład czasu służby: system zmianowy, 24/48 h.
 • Przewidywane terminy przyjęcia do służby: IV kwartał 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. w terminie  do dnia 5 października  2020 r. do 15.30
 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej -podpisane odręcznie, (należy zamieścić dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail),
 • życiorys (podpisany odręcznie),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
  i publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej KP PSP w  Nowym Tomyślu oraz w siedzibie Komendy - Załącznik nr 1,
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - Załącznik nr 2,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - Załącznik nr 3,
 • Dokument ubezpieczenia NNW lub podpisane oświadczenie kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń
  w stosunku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego - Załącznik nr 4.
 • oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa polskiego – Załącznik nr 5
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej,  do przeprowadzenia próby wysokościowej tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75° oraz przystąpienia do sprawdzianu z pływania - Załącznik nr 6 (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testów sprawności  fizycznej).
 1. w terminie do dnia 15 października 2020 r. do 15.30
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o  ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej), wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
 • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej;
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
Uwaga!!!
Wszystkie przedkładane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, natomiast na kopiach dokumentów kandydat zamieszcza następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”  – data i własnoręczny podpis.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-05 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 października 2020 r. do godz. 1530 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl  w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 lub za pośrednictwem poczty (w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Nabór do służby w PSP 2020, stanowisko docelowe: starszy ratownik ”), - liczy się data wpływu do Komendy, a nie data nadania.

VII. Informacje dodatkowe:

Inne ważne informacje:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 października 2020 r. do godz. 1530 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl  w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 lub za pośrednictwem poczty (w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Nabór do służby w PSP 2020, stanowisko docelowe: starszy ratownik ”), - liczy się data wpływu do Komendy, a nie data nadania.
 2. Wzory wymaganych oświadczeń oraz zaświadczenia lekarskiego do pobrania ze strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu.: www.nowytomysl.psp.wlkp.pl lub
  w sekretariacie Komendy (ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl).
 3. Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. Podanie i życiorys muszą zawierać aktualną datę oraz własnoręczny podpis kandydata.
 5. Oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
 6. Honorujemy wymagane oświadczenia i zaświadczenie lekarskie sporządzone wyłącznie na drukach pobranych ze strony internetowej www.nowytomysl.psp.wlkp.pl lub w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu. Przedłożenie innych dokumentów niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu, brak kompletu wymaganych dokumentów oraz nie złożenie ich we wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata już w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacja o numerze zostanie przekazana kandydatowi osobiście przy składaniu dokumentów, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
 8. Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jego brak spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem
  z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Uzyskanie przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 11. Wyniki poszczególnych etapów naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej komendy - www.nowytomysl.psp.wlkp.pl oraz w siedzibie Komendy przy wejściu głównym.
 12. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 13. Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 14. Komisja zapoznaje kandydata do służby z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony