ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stażysta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Data udostępnienia: 2020-08-03

Ogłoszono dnia: 2020-08-03

Termin składania dokumentów: 2020-08-17 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123)
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP - oceny dokonuje komisja lekarska podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji po zakończeniu ostatniego etapu kwalifikacyjnego).
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania preferowane na przyjmowane stanowisko:
1) kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
2) bardzo dobra znajomość komputera,
3) umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
4) umiejętność pracy pod presją czasu,
5) wysoka etyka zawodowa i kultura osobista
6) prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie informacji o pożarach i innych zdarzeniach na terenie powiatu;
2) alarmowanie sił i środków straży pożarnych, innych służb niezbędnych na terenie akcji, na terenie powiatu;
3) bieżące analizowanie informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu, analizowanie gotowości operacyjnej, czasu interwencji, analizowanie przebiegu działań ratowniczych;
4) bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych  zdarzeniach  wypełniając powierzone zadania w sposób zdyscyplinowany, ofiarny i fachowy, zgodnie z poleceniami przełożonych;
5) bierze udział w szkoleniach doskonalenia zawodowego, zajęciach  wychowania  fizycznego, manewrach, warsztatach i szkoleniach  dążąc do uzyskania dobrego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej;
6) prowadzenie dokumentacji operacyjnej wchodzącej w zakres SKKP oraz jej okresowa aktualizacja;
7) nawiązanie łączności, prowadzenie korespondencji oraz zapewnienie stałego nasłuchu na wymaganych kanałach sieci PSP;
8) przekazywanie dyspozycji, przejmowanie meldunków z terenu akcji ratowniczo-gaśniczej;
9) uruchomianie awaryjnych planów ewakuacji SKKP;
10) w przypadku pożarów dużych, szczegółowe informowanie instytucji oraz osób zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
11) utrzymywanie stałej łączności z SKKW i podległymi jednostkami na obszarze operacyjnym, w którym jest prowadzona akcja ratowniczo gaśnicza;
12) uruchamianie sił i środków instytucji i innych podmiotów w ramach planów operacyjnych;
13) alarmowanie składu osobowego KP PSP zgodnie z ustaleniami planów lub na polecenie Komendanta Powiatowego lub oficera dyżurnego SKKW;
14) współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego;
15) sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem tajemnicy państwowej i służbowej oraz dopilnowanie przestrzegania zakazu przebywania osób nieupoważnionych w SKKP;
16) nadzór nad prawidłowością korespondencji radiowej na terenie powiatu;
17) analizowanie rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotów KSRG;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
1) Liczba wolnych stanowisk: 1,
2) Nazwa stanowiska: stażysta, docelowo – dyżurny operacyjny
3) Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Nowym Tomyślu  ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl
4) Rozkład czasu służby: system zmianowy, 24/48 h.
5) Przewidywane terminy przyjęcia do służby: III kwartał 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

W  terminie  do dnia 17 sierpnia  2020 r.
1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej -podpisane odręcznie, (należy zamieścić dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail),
2) życiorys (podpisany odręcznie),
3) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
i publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej KP PSP w  Nowym Tomyślu oraz w siedzibie Komendy - Załącznik nr 1,
4) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - Załącznik nr 2,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - Załącznik nr 3,
6) Dokument ubezpieczenia NNW lub podpisane oświadczenie kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń
w stosunku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego - Załącznik nr 4.
7) oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa polskiego – Załącznik nr 5
8) aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej,  do przeprowadzenia próby wysokościowej tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75° oraz przystąpienia do sprawdzianu z pływania - Załącznik nr 6 (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testów sprawności  fizycznej).
 
W terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30
1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o  ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej), wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej;
4) kserokopia prawa jazdy
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-17 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 1530 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl,  w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 lub za pośrednictwem poczty (w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Nabór do służby w PSP 2020, stanowisko docelowe: dyżurny operacyjny ”), - liczy się data wpływu do Komendy, a nie data nadania.
c. Miejsce:
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 1530 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl,  w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 lub za pośrednictwem poczty (w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Nabór do służby w PSP 2020, stanowisko docelowe: dyżurny operacyjny ”), - liczy się data wpływu do Komendy, a nie data nadania.

VII. Informacje dodatkowe:

Wszystkie przedkładane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, natomiast na kopiach dokumentów kandydat zamieszcza następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”  – data i własnoręczny podpis.
 
Szczegółowe informacji dotyczących naboru udziela ogn. mgr Magdalena Świszcz-Skarbińska  pod numerem telefonu +48 47 77 18 409  
 
 1. Wzory wymaganych oświadczeń oraz zaświadczenia lekarskiego do pobrania ze strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu.: www.nowytomysl.psp.wlkp.pl lub w sekretariacie Komendy (ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl).
 2. Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Podanie i życiorys muszą zawierać aktualną datę oraz własnoręczny podpis kandydata.
 4. Oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
 5. Honorujemy wymagane oświadczenia i zaświadczenie lekarskie sporządzone wyłącznie na drukach pobranych ze strony internetowej www.nowytomysl.psp.wlkp.pl lub w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu. Przedłożenie innych dokumentów niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu, brak kompletu wymaganych dokumentów oraz nie złożenie ich we wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata już w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacja o numerze zostanie przekazana kandydatowi osobiście przy składaniu dokumentów, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
 7. Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jego brak spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Uzyskanie przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Wyniki poszczególnych etapów naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej komendy - www.nowytomysl.psp.wlkp.pl oraz w siedzibie Komendy przy wejściu głównym.
 11. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 12. Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych.Komisja zapoznaje kandydata do służby z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony