Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154181-2015 z dnia 2015-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a w Nowym Tomyślu obejmujące remont pomieszczeń klatki schodowej korytarza oraz garażu głównego....
Termin składania ofert: 2015-11-06

Nowy Tomyśl: Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
Numer ogłoszenia: 305656 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154181 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427700, faks 061 427728.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a w Nowym Tomyślu obejmujące remont pomieszczeń klatki schodowej korytarza oraz garażu głównego. Remont pomieszczeń klatki schodowej polega na remoncie ścian, naprawie tynku, wykonaniu gładzi gipsowej oraz wykonaniu tapety natryskowej z lakierowaniem do połowy wysokości. Ponadto na klatce oraz korytarzu bocznym i w wejściu przewidziana jest wymiana posadzek (lastryko) na gres półpolerowany. Remont pomieszczeń garażu polega na rozebraniu istniejącej posadzki i wykonaniu nowej: podbeton 10cm, izolacja z papy termozgrzewalnej oraz wykonanie posadzki przemysłowej gr. 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym. Ponadto w pomieszczeniu garażu planuje się wykonać remont ścian i sufitu polegający na skuciu istniejących płytek, uzupełnieniu tynku oraz malowaniu farbami emulsyjnymi. Zakres robót, obejmuje również wykonanie wszelkich prac wymaganych przez przepisy bhp oraz związanych z organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 7 i 9 do SIWZ). Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Materiały pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem (minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe) zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wszędzie, gdzie w dokumentacji technicznej użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy uznać, że w miejscu ich wystąpienia widnieje zapis (klasy na przykład znak towarowy, patent lub pochodzenie lub równoważny). 1) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną. Zamawiający umożliwi dokonanie przedmiotowej czynności w dniach: - 27 października 2015r. w godz. od 10: do 14:00 - 30 listopada 2015r. w godz. od 10: do 14:00 - 2 listopada 2015r. w godz. od 10: do 14:00 Zainteresowanie Wykonawcy winni zgłosić się w wybranym terminie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. pokój 4 II piętro (p. Marcin Kozica). 2) wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. 3) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy . 9) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 10) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134033,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ